FINANSOWANIE PRODUKCJI I POSTPRODUKCJI

W ramach działalności prowadzonej przez naszą firmę stworzyliśmy program wspierający głównie młodych i ambitnych twórców filmowych finansowany przez naszą spółkę oraz inne systemy finansowania.

Program ten kierowany jest do wszystkich zainteresowanych reżyserów i scenarzystów, ludzi z pasją, którzy zamierzają zrealizować film fabularny lub dokumentalny i szukają wsparcia finansowego przy realizacji tego projektu. Z naszej strony zapewniamy zainteresowanym po zaaprobowaniu ich projektu sfinansowanie kosztów sprzętu zdjęciowego, wykonanie postprodukcji, kopii master, nadzór technologiczny i pomoc techniczną. Wsparcie odbywa się poprzez wkład rzeczowy (sprzęt zdjęciowy i postprodukcyjny) dla danej produkcji w zamian za objęcie proporcjonalnej wynikającej z kosztorysu części udziałów w końcowym dziele. Jednocześnie staramy się wspierać i aktywnie działać przy promocji i obrocie współfinansowanym dziełem.

Warunki konieczne dla zainteresowanych skorzystaniem z programu:

 1. Posiadanie skończonego scenariusza, i eksplikacji
 2. Realizacja przynajmniej 75 % produkcji na terenie Trójmiasta i okolic
 3. Wykorzystanie minimum 20% trójmiejskich zasobów osobowych przy produkcji
 4. Przedstawienie kosztorysu dla filmu (bez sprzętu zdjęciowego, postprodukcji i kopi)

System składania wniosków

Wnioski składa się w formie elektronicznej lub papierowej. Nabór jest ciągły. Wniosek powinien być wykonany w formie trzech dokumentów PDF, z czego jeden jest scenariuszem, drugi eksplikacją, a trzeci wnioskiem.

Wniosek musi spełniać następujące wymagania i zawierać następujące elementy:

 1. Opisane powyżej warunki konieczne (niezbędnym jest wskazanie geograficznie miejsc realizacji zdjęć)
 2. Oznaczenie producenta, rodzaju filmu (fabularny, dokumentalny, serial), metrażu, innych koproducentów
 3. Informacje o producencie: osoby kontaktowe (e-mail i telefon), zrealizowane produkcje, adres korespondencyjny. W wypadku podmiotów posiadających osobowość prawną NIP, REGON, KRS lub zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej.
 4. Oznaczenie autora scenariusza wraz z krótkim opisem edukacji i doświadczenia zawodowego (np. CV)
 5. Wytypowanie reżysera; może to być zarówno wytypowana osoba bądź grupa osób typowana przez producenta.
 6. Harmonogram produkcji z uwzględnieniem: okresu wstępnego, okresu przygotowawczego, okresu zdjęciowego, postprodukcji i prac końcowych
 7. Wytypowanie innych osób ekipy filmowej, a zwłaszcza: autora zdjęć, operatora kamer, kierownika produkcji, scenografa, aktorów
 8. Oznaczenie metrażu (czasu filmu)
 9. Planowany termin premiery
 10. Pola eksploatacji, które zakłada się dla wnioskowanej produkcji
 11. Obszar eksploatacji typ i kraj (np. Kino, Telewizja, Internet, Polska, Europa)
 12. Charakterystyka mocnych i słabych stron projektu z uwzględnieniem grupy odbiorców i potencjału
 13. Pozostałe źródła finansowania

Epoka zastrzega sobie możliwość zadawania dodatkowych pytań na które należy odpowiedzieć w okresie 14 dni.

Preferencje w zakresie wyboru wniosku

 1. Projekty posiadające dofinansowanie lokalnie działających funduszy
 2. Projekty o dużym potencjale frekwencyjnym
 3. Debiutujący scenarzyści i reżyserzy
 4. Debiutujący producent
 5. Producent z województwa Pomorskiego
 6. Reżyser lub scenarzysta posiadający w dorobku nagrody.
 7. Innowacyjność projektu

Film musi spełnić przynajmniej jedno z w/w kryteriów preferencyjnych.

Wybór wniosków i przedstawianie propozycji końcowych

 1. Wnioski wpływające w trybie ciągłym rozpatrywane są przynajmniej dwa razy do roku w styczniu i czerwcu.
 2. W przypadku projektów o dużym potencjale decyzje podejmowane są na bieżąco
 3. Wnioskodawcy wybrani przez Epoka TV otrzymują propozycję koprodukcyjną przesłaną do producenta.
 4. Propozycja koprodukcyjna zawiera wycenę wkładu finansowego i/lub materialnego wniesionego do produkcji.
 5. Niektóre wnioski mogą być przesunięte do innego okresu, o czym poinformujemy producenta
 6. Wnioskodawcy, których wnioskami nie jesteśmy zainteresowani również otrzymują odpowiedź pisemną.

Współpraca koprodukcyjna dotyczy wyłącznie rozwiązań technicznych i technologicznych, zwłaszcza sprzętu zdjęciowego i postprodukcyjnego znajdującego się w zasobach Epoka. Umowa koprodukcyjna nie ma charakteru bezzwrotnej dotacji a stanowi jedynie wkład finansowy do projektu, którego celem jest uzyskanie przychodów z dystrybucji i sprzedaży końcowego dzieła lub dzieł twórcy czy producenta filmowego. Zamysłem programu jest wspieranie kinematografii i produkcji filmowej na terenie województwa pomorskiego oraz rozwijanie i budowanie relacji biznesowych pomiędzy partnerami z tego rejonu i producentami z innych części polski. Projekt ma na celu rozwijanie projektów branżowych na terenie Trójmiasta i w zamyśle twórców na tworzyć długotrwałe relacje biznesowe.

W ramach projektu zrealizowaliśmy:

 1. Siła Woli" (2011), reż. Paweł Grajnert (film krótkometrażowy)
BLIM.pl